Last Database Update : 22 Aug 2019

World of Wargraphs - WoW Rankings & Statistics (PvP & PvE) - World of Wargraphs

wow pvp player wow pve player

Best players rankings (EU-Dun Modr)

Last Database Update : - Players with 1800 rating or higher - Add a character
Rank Class Spec Race Name 2v2 3v3 5v5 BG Score Realm
29.
Paladin Holy Human Hacuteiken 2441 2284 - 1974 17602 EU-Dun Modr
41.
Mage Frost Human Arkelols 1778 2709 - 1744 17222 EU-Dun Modr
48.
Priest Discipline Human Stylees 1706 2444 - 2045 17125 EU-Dun Modr
49.
Demon Hunter Havoc Night Elf Melan 2552 2263 - 1776 17123 EU-Dun Modr
111.
Rogue Assassination Night Elf Ntk 2422 2205 - 1641 16308 EU-Dun Modr
252.
Warrior Fury Dark Iron Dwarf Østär 2110 2007 - 1678 15239 EU-Dun Modr
296.
Monk Windwalker Orc Mzw 2715 2463 - 768 15039 EU-Dun Modr
406.
Druid Restoration Night Elf Sëher 2169 2109 - 1320 14605 EU-Dun Modr
410.
Priest Discipline Human Sadguy 2072 1489 - 2057 14586 EU-Dun Modr
488.
Demon Hunter Vengeance Night Elf Kilthydh 2232 1710 - 1642 14346 EU-Dun Modr
543.
Priest Discipline Void Elf Sandinista 1573 1772 - 1895 14210 EU-Dun Modr
627.
Warrior Fury Human Chæster 1784 1830 - 1651 14023 EU-Dun Modr
732.
Monk Mistweaver Night Elf Zazzye 2257 1815 - 1331 13803 EU-Dun Modr
770.
Priest Discipline Gnome Chinoasesino 1568 1830 - 1677 13741 EU-Dun Modr
847.
Monk Windwalker Human Atïla 2075 1703 - 1488 13599 EU-Dun Modr
891.
Warlock Destruction Human Dstro 1866 2087 - 1152 13521 EU-Dun Modr
1127.
Hunter Survival Human Pøggêrs 2029 1669 - 1404 13157 EU-Dun Modr
1141.
Druid Feral Night Elf Nidarina 1819 1602 - 1588 13134 EU-Dun Modr
1209.
Warlock Destruction Human Ánderx 2263 2264 - 576 13043 EU-Dun Modr
1461.
Warlock Destruction Human Vyktor - 1965 - 2045 12685 EU-Dun Modr
1626.
Warlock Destruction Human Dakmal 2447 2177 - 384 12487 EU-Dun Modr
1666.
Priest Shadow Human Tatah 288 1784 - 2006 12443 EU-Dun Modr
2434.
Druid Restoration Night Elf Carpediemvp 1872 1766 - 767 11306 EU-Dun Modr
2514.
Druid Balance Night Elf Panigale 2311 2199 - - 11180 EU-Dun Modr
2545.
Paladin Retribution Human Trâpâs 2354 2164 - - 11135 EU-Dun Modr
2546.
Shaman Enhancement Dwarf Lechósky 1852 1724 - 768 11134 EU-Dun Modr
2549.
Demon Hunter Havoc Night Elf Damianshi 1879 1540 - 955 11130 EU-Dun Modr
2832.
Paladin Holy Human Sonilu 2011 1894 - 384 10817 EU-Dun Modr
3084.
Druid Restoration Night Elf Mïscö 1839 1746 - 575 10610 EU-Dun Modr
3084.
Druid Balance Night Elf Chiquínoberz 2447 1960 - - 10610 EU-Dun Modr
3087.
Warrior Fury Human Jònh 1812 2104 - 192 10606 EU-Dun Modr
3204.
Hunter Survival Human Tellmemore 2440 1929 - - 10495 EU-Dun Modr
3230.
Monk Mistweaver Pandaren (Alliance) Japónica 1856 1868 - 384 10472 EU-Dun Modr
3481.
Druid Balance Night Elf Frenzý 2100 2024 - - 10245 EU-Dun Modr
3554.
Paladin Holy Human Jainaxd 2146 1985 - - 10190 EU-Dun Modr
3565.
Druid Restoration Night Elf Darkzambo 1876 1599 - 576 10183 EU-Dun Modr
3713.
Rogue Outlaw Void Elf Omega 1658 2195 - - 10080 EU-Dun Modr
4303.
Priest Discipline Human Krins 1749 2035 - - 9695 EU-Dun Modr
4507.
Warlock Destruction Human Wanaby 1747 2003 - - 9585 EU-Dun Modr
5110.
Priest Discipline Human Polí 2086 1750 - - 9310 EU-Dun Modr
5155.
Druid Restoration Night Elf Shakethatass 1886 1844 - - 9290 EU-Dun Modr
5171.
Paladin Holy Draenei Seikarii 2233 1669 - - 9285 EU-Dun Modr
5392.
Rogue Assassination Human Lïu 1880 1820 - - 9200 EU-Dun Modr
5543.
Paladin Holy Human Hawkên 1803 1669 - 192 9141 EU-Dun Modr
5576.
Druid Balance Night Elf Kirè 1930 1774 - - 9130 EU-Dun Modr
5725.
Priest Discipline Gnome Altarboy 2065 1691 - - 9075 EU-Dun Modr
5785.
Shaman Enhancement Dwarf Nannay 1716 1859 - - 9055 EU-Dun Modr
6069.
Monk Mistweaver Orc Krawnztea 1152 2116 - - 8970 EU-Dun Modr
6236.
Priest Discipline Human Wolve 1658 1848 - - 8920 EU-Dun Modr
6380.
Paladin Holy Human Kórael 1888 1719 - - 8875 EU-Dun Modr
6653.
Warrior Fury Dark Iron Dwarf Lawkh 1888 1694 - - 8790 EU-Dun Modr
6815.
Warrior Fury Orc Néù 1841 1703 - - 8745 EU-Dun Modr
6904.
Death Knight Unholy Human Orxion 1918 1657 - - 8720 EU-Dun Modr
6973.
Warlock Destruction Human Sethbot 1595 1813 - - 8700 EU-Dun Modr
7157.
Paladin Holy Human Neysah 2056 1569 - - 8655 EU-Dun Modr
7215.
Mage Frost Human Charlybrown 1880 1653 - - 8640 EU-Dun Modr
7422.
Paladin Retribution Human Sneax 1941 1607 - - 8590 EU-Dun Modr
7577.
Rogue Assassination Human Hurø 1426 1854 - - 8555 EU-Dun Modr
7679.
Druid Restoration Night Elf Rambomodez 1822 1648 - - 8530 EU-Dun Modr
7902.
Paladin Holy Human Dwylolz 1821 1634 - - 8480 EU-Dun Modr
8112.
Druid Balance Night Elf Kiwa 1848 1605 - - 8430 EU-Dun Modr
8397.
Death Knight Unholy Human Dankiver 1826 1595 - - 8360 EU-Dun Modr
8907.
Monk Windwalker Human Xeqtorxd 1810 1571 - - 8250 EU-Dun Modr
8907.
Druid Balance Night Elf Neferpitôu 1805 1573 - - 8250 EU-Dun Modr
9229.
Monk Windwalker Human Raznarök 1901 1505 - - 8185 EU-Dun Modr
9377.
Monk Windwalker Human Nebthe 1822 1536 - - 8155 EU-Dun Modr
9563.
Druid Balance Troll Ysteriagodx 1997 1438 - - 8120 EU-Dun Modr
11292.
Rogue Subtlety Night Elf Mindgamesx 1821 1427 - - 7790 EU-Dun Modr
12105.
Druid Restoration Night Elf Levolia 1838 1327 - - 7485 EU-Dun Modr
12252.
Warrior Fury Human Labranza 384 384 - 1830 7410 EU-Dun Modr
12524.
Paladin Holy Human Toritowow 1932 1204 - - 7230 EU-Dun Modr
12911.
Druid Restoration Night Elf Wínlix 2048 1049 - - 6910 EU-Dun Modr
13115.
Priest Discipline Human Asynjûr 1956 1036 - - 6710 EU-Dun Modr
13432.
Monk Windwalker Void Elf Munakata - 1900 - - 6330 EU-Dun Modr
13924.
Demon Hunter Vengeance Blood Elf Pituinfernal 96 - - 1852 5716 EU-Dun Modr
14381.
Death Knight Unholy Human Sotus 1938 576 - - 5150 EU-Dun Modr
15421.
Paladin Retribution Human Âoöh 1847 - - - 3075 EU-Dun Modr
How is the "score" computed ?
0 Comment
Post a comment
Your name:
Captcha: Captcha
Comment: